Všeobecné obchodní podmínky

1. Tyto VOP upravují smluvní vztahy mezi ZLATÁ REZERVA s.r.o., IČ: 29216702 ve smluvním resp. právním postavení Dodavatele podle druhostranné Objednávky jako návrhu Objednavatele na uzavření smlouvy o obstarání věci a na uzavření Smlouvy o úschově věci, s tím, že veškerá smluvní ujednání se považují za daná v písemné formě ve smyslu a obsahu Objednávky a ve smyslu a obsahu těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen VOP) a k jejich změně je nutná vždy písemná forma.

2. Objednávka Objednavatele se považuje za akceptovanou Dodavatelem v okamžiku jejího přijetí Dodavatelem zastoupeným Zprostředkovatelem, tzn. podpisem Zprostředkovatele na Objednávce a tímto okamžikem vzniká smluvní vztah, jehož Práva a povinnosti Smluvních stran se pak řídí dále těmito VOP a v základu vycházejí z ust.§§ 733-736 občanského zákoníku pokud jde o smlouvu o obstarání věci a z ust.§§ 747-753 občanského zákoníku pokud jde o smlouvu o úschově (dále také jen Smlouva) a Smluvní strany se dále označují jako Dodavatel (v právním smyslu z titulu uvedených smluv jde o Obstaratele a Schovatele) a Objednavatel (v právním smyslu z titulu uvedených smluv jde o Objednatele a Složitele).

3. Za Zlato se pro účely Smlouvy považuje tzv. investiční zlato o ryzosti 999,9/1000, 24 karátové ryzí zlato ve zlatých slitcích či zlatých mincích. Zákonná úprava zlatého cenného kovu v ČR je obsažena v Zákoně o DPH (zákon č. 235/2004 Sb. § 92), jako zlato ve tvaru uzančních slitků zpracovaných v certifikované rafinerii, ve tvaru cihly, s vlastním číslem a s označením výrobce, ryzosti a hmotnosti, o hmotnosti připouštěné na trhy zlata a ryzosti nejméně 995 tisícin.

4. Objednavateli vzniká nárok na plnění Dodavatele v okamžiku, kdy je splněna řádně jeho platební povinnost podle Objednávky (Smlouvy). Dodavatel je pak povinen obstarat ve prospěch Objednavatele objednané zboží dle objednávky bez zbytečného prodlení za kupní cenu danou ke dni podpisu Objednávky oběma Smluvními stranami. V případě nemožnosti zajistit objednané zboží z důvodu nedostupnosti ze strany prodávajícího budou finanční prostředky vráceny Dodavatelem zpět Objednavateli a tento o tom bude písemně uvědoměn.Změní-li se cena Zlata nakupovaného Dodavatelem u prodávajícího od okamžiku vzniku Smlouvy do okamžiku splnění platební povinnosti Objednavatele nebo do okamžiku povinnosti Dodavatele nakoupit Zlato, vystaví Dodavatel Objednavateli vyúčtování na rozdíl ceny objednaného zboží. Je-li prodlení Objednavatele se splněním platební povinnosti delší než 3 dny, je Dodavatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

5. V případě produktu „Jednorázový nákup“, může Objednavatel žádat, aby Dodavatel nakoupené Zlato u sebe uschoval do doby, než-li Objednavatel požádá Dodavatele písemně o jeho vydání. V takovém případě, akceptuje-li Dodavatel žádost, je povinen uložit-uschovat u sebe Zlato, a to v prvním roce trvání Smlouvy na své náklady a pro další období trvání Smlouvy na náklady Objednavatele se účtuje za každý započatý měsíc skladné ve výši 0,1% z kupní ceny objednaného zboží. Skladné bude vyúčtováno vždy ke konci pololetí (k 31.12. a k 30.6.) nebo při každém výběru. Při zaslání zboží Českou poštou je Objednavatel povinen zaplatit poštovné dobírkou. V zájmu bezpečnosti úschovy a řádného opatrování Zlata v úschově, je Dodavatel oprávněn uložit Zlato u ČSOB a.s., pobočka ve Zlíně. Dodavatel garantuje Objednavateli, že Zlato v úschově je 100% pojištěno a že jsou jasně definovány a kontrolovány podmínky úschovy tak, aby byla vyloučena jakákoliv rizika, která by jinak mohla vést ke vzniku škod na újmu Objednavatele. Po dobu úschovy je Dodavatel povinen vést přesnou a průkaznou evidenci o době úschovy a charakteru a stavu Zlata v úschově (ryzost, váha). Osobní odběr je pak možné realizovat jak samotným Objednavatelem po předchozí dohodě o termínu s Dodavatelem nebo prostřednictvím Objednavatelem zvolené třetí osoby, včetně osoby Zprostředkovatele na základě písemné plné moci takové osobě udělené.

6. V případě produktu „Jednorázový nákup“ a požadavku Objednavatele uvedenému v Objednávce na vydání Zlata bezprostředně po jeho nákupu pro Objednavatele, zašle Dodavatel Zlato prostřednictvím Česká pošta s.p. event. je Zlato doručeno osobně Zprostředkovatelem nebo jinou k tomu Objednavatelem zmocněnou osobou. Náklady s tím spojené jsou uvedeny v Objednávce a nese je Objednavatel, který je povinen zaplatit je předem na účet Dodavatele uvedený v Objednávce.

7. Dodavatel ručí Objednavateli za kvalitu a množství Zlata odpovídající podmínkám, za nichž byl povinen jej nakoupit. Objednavatel je povinen zkontrolovat fyzicky stav Zlata nejméně porovnáním s průvodním dokladem k němu, a to ihned po té, kdy jej od Dodavatele z úschovy převezme. Případné vady musí oznámit Dodavateli písemně nejpozději do jednoho dne ode dne, kdy k převzetí došlo, jinak Dodavatel neodpovídá za jakékoliv vady.

8. Objednavatel souhlasí s tím, že Dodavatel bude nakládat s jeho osobními údaji v souladu se zákonnými povinnostmi zák.č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění, nastane-li takový stav a Dodavatel by tak měl být v právním postavení správce, jinak však pro potřeby Dodavatele výhradně v přímé souvislosti se smluvními podmínkami po dobu trvání Smlouvy a archivačně po dobu tří let od zániku Smlouvy.